Saturday, 24 July , 2021

آی دبلیو اسپورتس یک پروژه غیر تجاری است و برای ایجاد سنگری رسانه‌ای برای دختران قهرمان ایران ایجاد شده است. حمایت شما به حفظ حیات رسانه‌ای ورزش زنان ایران کمک و ادامه فعالیت آن را آسان می‌کند.

می توانید با هر مقدار ریالی که دلخواهتان است از ما حمایت کنید. پرداخت شما از طریق درگاه امن زرین پال و از طریق لینک ذیل انجام خواهد شد. در این پرداخت، درج نام اجباری است اما ما الزامی به دریافت نام واقعی نداریم. همیشه، مهم نیت است.