آرش فرهادیان

04شهریور
تیم ملی مشترک موتور کراس به مسابقات جهانی اعزام شد
برای اولین بار در ایران

تیم ملی مشترک موتور کراس به مسابقات جهانی اعزام شد

مراسم بدرقه نخستین تیم ملی مشترک موتورکراس ایران به مسابقات جهانی ترکیه برگزار شد.