لیگ تنیس روی میز بانوان ‭۱۴۰۰‬

هفته اول چهارشنبه ۸ دی
شهرداری شهر بابک ۵ : ۰ شهید سلیمانی شیراز
مهشید اشتری | شیما صفایی
۳ – ۰
صبا صفری | هدیه آقا محمدی
پریناز حاجیلو
۳ – ۲
صبا صفری
مهشید اشتری
۳ – ۰
ملیکا عامرطاس
شیما صفایی
۳ – ۰
هدیه آقامحمدی
فاطمه جمالی فر
۳ – ۰
شایسته باقری فرد
دانشگاه آزاد ۵ : ۰ سانا صنعت زیما البرز
مریم فرعی | کیمیا رستمی
۳ – ۰
فاطمه کیایی | ستایش هوشنگی
کیمیا رستمی
۳ – ۰
مارال افشار نادری
مریم فرعی
۳ – ۰
مهدیس مولوی
فاطمه زهرا مختار رضایی
۳ – ۲
فاطمه کیایی
مریم صامت
۳ – ۰
غزل افشار نادری
پادما یدک اصفهان ۵ : ۰ گلستان تجارت جنوب
ندا شهسواری | ملیکا کرمی
۳ – ۰
هانیه رضایی | کیمیا آقایان
ندا شهسواری
۳ – ۰
کیمیا آقایان
دینا فرمانی
۳ – ۱
سلینا درزی
هلیا اصغری
۳ – ۱
هانیه رضایی
ملیکا کرمی
۳ – ۰
یکتا ادیبیان
هفته دوم پنج شنبه ۹ دی
شهید سلیمانی شیراز ۴ : ۱ گلستان تجارت جنوب
صبا صفری | هدیه آقا محمدی
۳ – ۰
کیمیا آقایان | هانیه رضایی
صبا صفری
۳ – ۰
هانیه رضایی
ملیکا عامرطاس
۳ – ۰
سلینا درزی
شایسته باقری فرد
۲ – ۳
کیمیا آقایان
هدیه آقامحمدی
۳ – ۲
یکتا ادیبیان
شهرداری شهر بابک ۵ : ۰ سانا صنعت زیما البرز
شیما صفایی | مهشید اشتری
۳ – ۰
مارال افشار نادری | ستایش هوشنگی
مهشید اشتری
۳ – ۰
نازنین رضایی
الینا رحیمی
۳ – ۱
فاطمه کیایی
شیما صفایی
۳ – ۰
غزل افشار نادری
پریناز حاجیلو
۳ – ۰
مهدیس مولوی
دانشگاه آزاد ۴ : ۱ پادما یدک اصفهان
کیمیا رستمی | مریم فرعی
۳ – ۲
ندا شهسواری | ملیکا کرمی
مریم صامت
۰ – ۳
ملیکا کرمی
مریم فرعی
۳ – ۱
هلیا اصغری
فاطمه مختار رضایی
۳ – ۰
دینا فرمانی
کیمیا رستمی
۳ – ۲
ندا شهسواری
هفته سوم جمعه ۱۰ دی
پادما یدک اصفهان ۵ : ۰ سانا صنعت زیما البرز
ندا شهسواری | ملیکا کرمی
۳ – ۰
مهدیس مولوی | نازنین رضایی
ندا شهسواری
۳ – ۰
غزل افشار نادری
هلیا اصغری
۳ – ۰
ستایش هوشنگی
ملیکا کرمی
۳ – ۲
فاطمه کیایی
دینا فرمانی
۳ – ۰
مارال افشار نادری
شهرداری شهر بابک ۵ : ۰ گلستان تجارت جنوب
شیما صفایی | مهشید اشتری
۳ – ۰
هانیه رضایی | کیمیا آقایان
شیما صفایی
۳ – ۰
ثمین برگشایی
مهشید اشتری
۳ – ۰
سلینا درزی
فاطمه جمالی فر
۳ – ۰
هانیه رضایی
پریناز حاجیلو
۳ – ۰
کیمیا آقایان
دانشگاه آزاد ۴ : ۱ شهید سلیمانی شیراز
کیمیا رستمی | مریم فرعی
۳ – ۲
صبا صفری | هدیه آقامحمدی
مریم فرعی
۳ – ۰
هدیه آقامحمدی
کیمیا رستمی
۳ – ۰
شایسته باقری فرد
فاطمه مختار رضایی
۲ – ۳
صبا صفری
مریم صامت
۳ – ۱
ملیکا عامرطاس
هفته چهارم یکشنبه ۳ بهمن
شهرداری شهر بابک ۴ : ۱ پادما یدک اصفهان
مهشید اشتری | شیما صفایی
۳ – ۱
ندا شهسواری | ملیکا کرمی
فاطمه جمالی فر
۰ – ۳
ندا شهسواری
پریناز حاجیلو
۳ – ۲
ملیکا کرمی
مهشید اشتری
۳ – ۰
مهرسادات موسوی
شیما صفایی
۳ – ۱
هلیا اصغری
دانشگاه آزاد ۴ : ۱‬ گلستان تجارت جنوب
مریم فرعی | کیمیا رستمی
۳ – ۰
یکتا ادیبیان | سلینا درزی
فاطمه زهرا مختار رضایی
۳ – ۱‬
هانیه رضایی
مریم فرعی
۰ – ۳
یکتا ادیبیان
مریم صامت
۳ – ۰‬
کیمیا آقایان
کیمیا رستمی
۳ – ۰
سلینا درزی
سانا صنعت زیما البرز ۱ : ۴ شهید سلیمانی شیراز
مارال افشار نادری | عفت رنجبر
۰ – ۳
صبا صفری | هدیه آقامحمدی
مهدیس مولوی
۰ – ۳
صبا صفری
عفت رنجبر
۰ – ۳
هدیه آقامحمدی
فاطمه سادات کیایی
۳ – ۰
شایسته باقری فرد
ستایش هوشنگی
۰ – ۳
ملیکا عامرطاس
هفته پنجم دوشنبه ۴ بهمن
پادما یدک اصفهان ۴ : ۱‬ شهید سلیمانی شیراز
ندا شهسواری | ملیکا کرمی
۳ – ۰
صبا صفری | هدیه آقامحمدی
مهرسادات موسوی
۳ – ۰
زهرا عامرطاس
ندا شهسواری
۳ – ۰
صبا صفری
ملیکا کرمی
۲ – ۳
هدیه آقامحمدی
هلیا اصغری
۳ – ۰
ملیکا عامرطاس
شهرداری شهر بابک ۴ : ۱ دانشگاه آزاد
شیما صفایی | مهشید اشتری
۳ – ۰
مریم فرعی | کیمیا رستمی
الینا رحیمی
۳ – ۱
مریم صامت
شیما صفایی
۳ – ۲
کیمیا رستمی
مهشید اشتری
۳ – ۲
فاطمه زهرا مختار رضایی
پریناز حاجیلو
۲ – ۳
مریم فرعی
گلستان تجارت جنوب ۲ : ۳ سانا صنعت زیما البرز
کیمیا آقایان | یکتا ادیبیان
۱ – ۳
فاطمه کیایی | ستایش هوشنگی
یکتا ادیبیان
۳ – ۱
فاطمه سادات کیایی
هانیه رضایی
۳ – ۰
نازنین رضایی
کیمیا آقایان
۲ – ۳
عفت رنجبر
سلینا درزی
۲ – ۳
ستایش هوشنگی
هفته ششم سه شنبه ۵ بهمن
شهرداری شهر بابک ۵ : ۰ شهید سلیمانی شیراز
مهشید اشتری | شیما صفایی
۳ – ۰
صبا صفری | هدیه آقا محمدی
فاطمه جمالی فر
۳ – ۰
ملیکا عامرطاس
شیما صفایی
۳ – ۰
زهرا عامرطاس
مهشید اشتری
۳ – ۲
هدیه آقامحمدی
پریناز حاجیلو
۳ – ۰
صبا صفری
دانشگاه آزاد ۵ : ۰ سانا صنعت زیما البرز
مریم فرعی | کیمیا رستمی
۳ – ۰
فاطمه کیایی | عفت رنجبر
مریم فرعی
۳ – ۰
غزل افشار نادری
فاطمه زهرا مختار رضایی
۳ – ۰
مارال افشار نادری
کیمیا رستمی
۳ – ۰
مهدیس مولوی
مریم صامت
۳ – ۰
فاطمه سادات کیایی
پادما یدک اصفهان ۵ : ۰ گلستان تجارت جنوب
ندا شهسواری | ملیکا کرمی
۳ – ۰
هانیه رضایی | سلینا درزی
ندا شهسواری
۳ – ۰
یکتا ادیبیان
مهرسا موسوی
۳ – ۲
سلینا درزی
ملیکا کرمی
۳ – ۰
کیمیا آقایان
هلیا اصغری
۳ – ۱
هانیه رضایی
هفته هفتم سه شنبه ۱۷‬ اسفند
شهید سلیمانی شیراز ۳ : ۲ گلستان تجارت
صبا صفری | هدیه آقا محمدی
۳ – ۱
یکتا ادیبیان | هانیه رضایی
صبا صفری
۱ – ۳
یکتا ادیبیان
ملیکا عامرطاس
۳ – ۰
کیمیا آقایان
هدیه آقامحمدی
۱ – ۳
هانیه رضایی
شایسته باقری فرد
۳ – ۰‬
سلینا درزی
شهرداری شهر بابک ۵ : ۰ سانا صنعت زیما البرز
شیما صفایی | مهشید اشتری
۳ – ۰
عفت رنجبر | فاطمه کیایی
شیما صفایی
۳ – ۰
مارال نادری
پریناز حاجیلو
۳ – ۰‬
عفت رنجبر
مهشید اشتری
۳ – ۰
مهدیس مولوی
فاطمه جمالی فر
۳ – ۰
فاطمه کیایی
دانشگاه آزاد ۲ : ۳ پادما یدک اصفهان
کیمیا رستمی | مریم فرعی
۳ – ۲
ندا شهسواری | هلیا اصغری
مریم فرعی
۳ – ۰
هلیا اصغری
مریم صامت
۱ – ۳
ندا شهسواری
کیمیا رستمی
۱ – ۳
ملیکا کرمی
فاطمه زهرا مختار رضایی
۳ – ۱
فاطمه لفظ
هفته هشتم سه شنبه ۱۷‬ اسفند
پادما یدک اصفهان ۵ : ۰ سانا صنعت زیما البرز
ندا شهسواری | هلیا اصغری
۳ – ۰
فاطمه کیایی | عفت رنجبر
دینا فرمانی
۳ – ۱
مهدیس مولوی
ندا شهسواری
۳ – ۰
مارال افشار نادری
هلیا اصغری
۳ – ۰
فاطمه کیایی
ملیکا کرمی
۳ – ۰
عفت رنجبر
شهرداری شهر بابک ۵ : ۰ گلستان تجارت جنوب
شیما صفایی | مهشید اشتری
۳ – ۰
سلینا درزی | کیمیا آقایان
الینا رحیمی
۳ – ۰
یکتا ادیبیان
شیما صفایی
۳ – ۰
سلینا درزی
پریناز حاجیلو
۳ – ۰
هانیه رضایی
مهشید اشتری
۳ – ۰
کیمیا آقایان
دانشگاه آزاد ۵‬ : ۰ شهید سلیمانی شیراز
کیمیا رستمی | مریم فرعی
۳ – ۰
صبا صفری | هدیه آقامحمدی
فاطمه مختار رضایی
۳ – ۱
ملیکا عامرطاس
مریم فرعی
۳ – ۲
صبا صفری
مریم صامت
۲ – ۳
هدیه آقامحمدی
کیمیا رستمی
۳ – ۰
شایسته باقری فرد
هفته نهم چهارشنبه ۱۸ اسفند
شهرداری شهر بابک ۵‬ : ۰ پادما یدک اصفهان
مهشید اشتری | شیما صفایی
۳ – ۲‬
ندا شهسواری | هلیا اصغری
مهشید اشتری
۳ – ۰
ملیکا کرمی
پریناز حاجیلو
۳ – ۱
دینا فرمانی
شیما صفایی
۳ – ۱
ندا شهسواری
فاطمه جمالی فر
۳ – ۲
هلیا اصغری
دانشگاه آزاد ۴ : ۱‬ گلستان تجارت جنوب
مریم فرعی | کیمیا رستمی
۳ – ۰
کیمیا آقایان | سلینا درزی
فاطمه زهرا مختار رضایی
۱ – ۳
کیمیا آقایان
کیمیا رستمی
۳ – ۰
یکتا ادیبیان
مریم فرعی
۳ – ۰‬
سلینا درزی
مریم صامت
۳ – ۰
هانیه رضایی
سانا صنعت زیما البرز ۱ : ۴ شهید سلیمانی شیراز
فاطمه کیایی | عفت رنجبر
۱ – ۳
صبا صفری | هدیه آقامحمدی
مهدیس مولوی
۰ – ۳
ملیکا عامرطاس
عفت رنجبر
۰ – ۳
هدیه آقامحمدی
مارال افشار نادری
۰ – ۳
شایسته باقری فرد
فاطمه کیایی
۳ – ۰
صبا صفری
هفته دهم پنج شنبه ۱۹ اسفند
پادما یدک اصفهان ۴ : ۱‬ شهید سلیمانی شیراز
ندا شهسواری | هلیا اصغری
۳ – ۱
صبا صفری | هدیه آقامحمدی
ندا شهسواری
۳ – ۰
صبا صفری
فاطمه لفظ
۱ – ۳
ملیکا عامرطاس
هلیا اصغری
۳ – ۲
هدیه آقامحمدی
ملیکا کرمی
۳ – ۰
زهرا عامرطاس
شهرداری شهر بابک ۴ : ۱ دانشگاه آزاد
شیما صفایی | مهشید اشتری
۰ – ۳
مریم فرعی | کیمیا رستمی
مهشید اشتری
۳ – ۱
فاطمه زهرا مختار رضایی
پریناز حاجیلو
۳ – ۰
مریم صامت
شیما صفایی
۳ – ۰
کیمیا رستمی
الینا رحیمی
۳ – ۲
مریم فرعی
گلستان تجارت ۴‬ : ۱ سانا صنعت زیما البرز
کیمیا آقایان | یکتا ادیبیان
۳ – ۲
فاطمه کیایی | عفت رنجبر
هانیه رضایی
۳ – ۰‬
مارال افشار نادری
کیمیا آقایان
۳ – ۱
عفت رنجبر
سلینا درزی
۱ – ۳
فاطمه کیایی
یکتا ادیبیان
۳ – ۰‬
مهدیس مولوی
لیگ تنیس روی میز زنان
رده
تیم
بازی
برد
امتیاز
۱
شهرداری شهر بابک
۱۰‬
۱۰‬
۲۳‬.۵
۲
دانشگاه آزاد
۱۰‬
۷‬
۱۷‬.‬۵
۳
پادما یدک اصفهان
۱۰‬
۷
۱۶‬.۵
۴
شهید سلیمانی شیراز
۱۰
۴
۹
۵
گلستان تجارت جنوب
۱۰
۲
۵.۵
۶
سانا صنعت زیما البرز
۱۰
۱
۳
شهرداری شهر بابک
مهشید اشتری
شیما صفایی
پریناز حاجیلو
فاطمه جمالی فر
الینا رحیمی
حمیده ایرانمنش (سرمربی)
مینا پورموسوی (مدیر تیم)
دانشگاه آزاد
مریم صامت
مریم فرعی
کیمیا رستمی
فاطمه زهرا مختار رضایی
زهرا میرزابابایی (سرمربی)
مریم جعفری (مربی)
پادما یدک اصفهان
ندا شهسواری
ملیکا کرمی
هلیا اصغری
دینا فرمانی
مهرسا موسوی
فاطمه رجبی(سرمربی)
حورا لطفی (مدیر تیم)
شهید سلیمانی شیراز
صبا صفری
هدیه آقامحمدی
ملیکا عامرطاس
شایسته باقری فرد
زهرا عامرطاس
آرزو کاظمی (سرمربی)
نرگس ولایتی (مربی)
سانا صنعت زیما البرز
فاطمه کیایی
ستایش هوشنگی
مارال افشار نادری
مهدیس مولوی
غزل افشار نادری
عفت رنجبر
نازنین رضایی
مریم معظمی (سرمربی)
گلستان تجارت جنوب
هانیه رضایی
کیمیا آقایان
سلینا درزی
یکتا ادیبیان
ثمین برگشایی
عاطفه کریمی (سرمربی)
فاطمه علیجان پور (مدیر تیم)

جدول و تصاویر

اخبار مرتبط

2018 Inc. 5000 list

List of the fastest-growing private companies in America.

Top Mobile App Dev.

Goodfirms’ Top Mobile App Development Companies New York 2018

World's Best Brands

Winner of Corporate Branding 2009-2010. Best Brands in Financial Services.

Good Design 2018

The awards for design, creativity and innovation on the Internet.

1. توسعه

توسعه افزونه های جانبی المنتور فارسی هر روزه رو به گسترش می باشد

2. طراحی

طراحی های جدیدی که در چند دهه اخیر به واسطه صفحه ساز ها به بازار عرضه شده

3. پیاده سازی

پیاده سازی ساده لندینگ های با استفاده از افزونه المنتور فارسی با کلیک

ستارگان بسکتبال زنان

با یاد و خاطره همه قهرمانان

بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران

جاودانگان

برای همیشه

آن چه شما را نمی کشد، شما را قوی تر می کند. هرگز از تلاش دست نکشید. پیروزی در رسیدن نیست. در اراده عبور از مسیر است.
حامد اسماعیلی
موسس آژانس ورزش زنان ایران

رسانه تخصصی حوزه ورزش زنان ایران

دختران قهرمان

آی دبلیو اسپورتس

پایگاه خبری دختران قهرمان به شماره ثبت ۸۳۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند

ارتباط با ما

© 2021 آی دبلیو اسپورتس  تمامی حقوق محفوظ است